Deontologische code

De deontologische code van het Instituut van Forensische Auditoren is verankerd in artikel 2 van de  statuten van het Instituut. De code heeft 6 artikelen: 

Artikel 1 Draagwijdte 

Artikel 2 Waardigheid 

Artikel 3 Bekwaamheid 

Artikel 4 Vertrouwelijkheid 

Artikel 5 Deugdelijke grondslag 

Artikel 6 Objectiviteit 

Artikel 1 Draagwijdte 

De leden van het Instituut van Forensische Auditoren houden zich aan de statuten en aan de deontologische code.  De afdwingbaarheid van deze naleving is vastgelegd in de statuten van het Instituut van Forensische Auditoren. 

Toelichting

De deontologische code geldt voor alle leden. Bij niet naleving is voor de Registered Forensic Auditor de statutair bepaalde tuchtprocedure van toepassing. De eventuele sanctionering van andere leden  geschiedt op de wijze die is vastgelegd in de statuten en in de wet. 

Artikel 2 Waardigheid 

De leden zorgen ervoor dat zij de waardigheid van forensische auditoren niet schaden. 

Toelichting

Bij de uitvoering van forensische auditwerkzaamheden zullen de leden: 

  • integer zijn (integrity) 
  • eerlijk zijn (honesty) 
  • eerbied en respect tonen voor de wet (rightness) 
  • zich niet laten leiden door eigenbelang (selflessness) 
  • hun functie op juiste, hoogwaardige en respectvolle wijze vervullen (dilligence)  - objectiviteit betrachten in hun oordeel (objectivity) 
  • bereid zijn om verantwoording af te leggen voor hun daden (accountability) 
  • daarbij de benodigde transparantie betonen (openness) 
  • voorbeeldgedrag tonen ten aanzien van al het voorgaande (leadership).

Artikel 3 Bekwaamheid 

De leden aanvaarden forensische auditopdrachten slechts indien zij bekwaam zijn om deze tot een  goed einde te brengen. 

Toelichting

De forensische auditor kan samenwerken met andere deskundigen.  De forensische auditor is verantwoordelijk voor de opdracht die geheel of gedeeltelijk door hem/haar wordt uitbesteed.  Voortdurend streven forensische auditoren naar het verbeteren van de professionele kennis en de  toepassing daarvan. De Registered Forensic Auditor moet een permanente vorming volgen volgens de  statuten. 

Artikel 4 Vertrouwelijkheid 

De leden behandelen alle informatie die zij bekomen tijdens de uitvoering van hun taak, of met betrekking tot een van de hun toevertrouwde taken, op strikt vertrouwelijke manier. Dit inzonderheid  specifieke  regels  van  discretie  en  geheimhouding  voor  leden die zijn onderworpen aan specifieke beroepsregels. 

Toelichting

Het gaat om informatie waarvan redelijkerwijze moet worden verondersteld dat deze vertrouwelijk is  of waarvan dit uitdrukkelijk blijkt. Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke verplichtingen,  mag deze alleen kenbaar worden gemaakt aan anderen dan de  opdrachtgever met diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 

Artikel 5 Deugdelijke grondslag 

Een forensisch onderzoek wordt afgerond met een verslag van bevindingen indien en voor zover de  verrichte werkzaamheden daarvoor een deugdelijke grondslag bieden. 

Toelichting

Indien de werkzaamheden beperkt werden vanwege de opdrachtgever en/of indien de bevindingen anderszins onvoldoende basis bieden, wordt dit uitdrukkelijk in het verslag vermeld. In deze gevallen is het in het algemeen onmogelijk om conclusies te trekken. 

Artikel 6 Objectiviteit 

Bij de verslaggeving aan de opdrachtgever betracht de forensische auditor objectiviteit. 

Toelichting

Schriftelijk - Het verslag mag mondeling zijn doch aangeraden wordt om het te documenteren, voor het geval van betwisting.

Volledig  -  De leden nemen in hun verslagen alle relevante informatie op, vooral wanneer door weglaten een onwettige of frauduleuze situatie zou kunnen blijven verder bestaan of worden vergoelijkt. 

Belangenconflict - De leden mogen geen opdracht aanvaarden noch verder zetten wanneer zij zich in  een positie bevinden die hun onafhankelijkheid bij de uitvoering van de opdracht in het gedrang zou  kunnen brengen of wanneer zij door het uitvoeren of verder zetten van deze opdracht, de indruk van  partijdigheid zouden kunnen wekken. 

Giften - De leden aanvaarden geen giften of andere voordelen, die de objectiviteit van hun oordeel in gevaar kunnen brengen. Voor de leden die in dienstverband tewerkgesteld zijn, geldt dit niet voor de  voordelen die aan alle personeelsleden zijn voorbehouden en die voortvloeien uit een overeenkomst.  Bij de beoordeling van de objectiviteit moet de perceptie van de belanghebbenden mede worden betrokken. 

 

Group membership

sponsor logo PricewaterhouseCoopers Forensic Services sponsor logo RSM interaudit sponsor logo i-Force