Presentation

Stakeholders

De oprichting van een Instituut van Fraude Auditoren ligt in de lijn van een historische evolutie. Deze evolutie is enerzijds gebed in de ontwikkeling van de wetenschap en de praktijk en, anderzijds, in de culturele evolutie die onze Westerse landen vooral het laatste decennium kenmerkt.

Audit is een discipline in beweging. Pure inspectieopdrachten behoorden tot de allereerste opdrachten van de auditoren. Later werd het accent gelegd op de audit als toegevoegde waarde voor de cliënt en voor het maatschappelijk leven. De auditor trad vervolgens meer en meer als consultant naar voren, vooral toen men minder en minder (vooral als alles goed gaat) de toegevoegde waarde van audit wilde onderkennen. Momenteel wordt door de auditwereld het accent verlegd naar andere assurance opdrachten voor auditoren. Maar tegelijkertijd zijn de claims tegen externe auditoren voor het falen van hun werkzaamheden als certificeerders van de jaarrekeningen nooit zo hoog geweest. De verwachtingskloof tussen wat de auditor doet en wat het maatschappelijk verkeer hiervan verwacht (de zgn. expectation gap) is a.h.w. in crisissituaties het grootst. Dergelijke crisissituaties doen zich voor bij een grof falend ondernemingsbeleid of bij het aan het licht komen van grote managementfraudes. Hier wenken nieuwe taken voor de auditor.

Op dit nieuwe domein zijn evenwel niet alléén de traditioneel opgeleide auditoren te vinden. Deze auditoren waren aanvankelijk economen. Vooral sedert de enorme impact van de informatica en ook sedert de bewustwording van de ondernemingen voor milieuproblematiek, werden de auditafdelingen echter steeds meer pluridisciplinair samengesteld.

Op het terrein van de fraude komen vooral juristen - advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam binnen het politionele en het gerechtelijke apparaat - deze auditoren tegen. Waar de activiteiten van de auditoren reeds multidisciplinair zijn, zijn deze van de Fraude Auditoren dit nog veel meer. Een bijkomende uitdaging voor beide types Fraude Auditoren betreft de samenwerking tussen de publieke en de private onderzoekers, waarbij aandacht moet worden geschonken aan het feit dat hun onderzoeksbevoegdheden verschillend zijn.

Traditioneel is de auditor gefocused op interne controle. Hierbij gaat het om een geheel van maatregelen die binnen een organisatie zijn uitgebouwd teneinde te garanderen dat die organisatie haar doelstelling zal behalen. Dergelijk systeem is ontworpen om te voorkomen dat fraudes zouden voorkomen en, indien ze toch voorkomen, dat ze zo snel mogelijk worden ontdekt en gestopt. De problematiek die in het kader van de Fraude Audit naar voren komt heeft minder met het voorkomen van fraude te maken, maar veeleer met het bestrijden van fraude. Alnaargelang de context, zal dan het accent gelegd worden op onderzoeken en bestraffen (justitie); op ontdekken en melden (overheid); op onderzoeken, al dan niet melden, eventueel recupereren en voorkomen (het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord).

De aandacht voor fraude is gaan toenemen gedurende de laatste tien jaar. De internationalisering van het economische leven en het handelsverkeer heeft het mogelijk gemaakt, dat fraudes worden opgezet met een enorme omvang. De gevolgde handelswijzen getuigen vaak van veel lef, stoutmoedigheid, afwezigheid van enige morele bedenking en met inzet van alle mogelijke middelen, met inbegrip van wapens en zelfs oorlogstuig. Bovendien worden alle domeinen uit het privé- en openbare leven daarbij betrokken. Er zijn de pure handelsdelicten, zoals bedrieglijke bankbreuk en belastingontduiking, of de 'misbruiken' van eerder kleine omvang, zoals het onderhouden van de tuin van de directeur-generaal door een arbeider van de onderneming, maar tevens jaarrekeningenfraude, misbruik van bedrijfsmiddelen. Vele andere domeinen zijn het voorwerp geworden van een optreden door malafide personen: internationaal georganiseerde BTW-carrousels; fraude m.b.t. subsidies van de Europese Unie; smokkel (met ontduiking van accijnzen en BTW); oplichting; illegale handel in drugs; uitbuiting van prostitutie door maffieuse personen en organisaties; handel in clandestiene arbeid en internationaal georganiseerde mensenhandel. Deze voorbeelden zijn er maar enkele binnen de oneindige reeks van kleine en momenteel steeds meer grootschalig uitgebouwde fraudes, misdrijven en misdaden. Daarbij komt het klassiek gegeven, dat de misdaad steeds een stapje voor is inzake "originaliteit" en een stapje voor op onderzoekers, politie,...

Tenslotte is de culturele factor van doorslaggevend belang geweest. In wat een ethisch réveil kan genoemd, worden praktijken, die vroeger weliswaar getolereerd en zelfs vanzelfsprekend werden gevonden, afgekeurd en aan de kaak gesteld. Corruptie, steekpenningen, geheime commissielonen zijn daar maar enkele (kleinere) voorbeelden van. Bovendien zijn de verantwoordelijken uit het politieke, uit het bedrijfs- en publieke leven gesteld voor hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheden. Heel wat daden worden afgewogen aan hun maatschappelijke relevantie. Ethische codes hebben in deze context hun intrede gedaan in heel wat bedrijven. Dit heeft niet alléén te maken met situaties waar fraude is gemoeid, maar tevens met situaties waar niet behoorlijk met macht wordt omgegaan. Dit gaf aanleiding tot codes voor corporate governance, tot een nadenken over government governance en tot duurzaam ondernemen. Alle stakeholders van een organisatie - van privaatrechtelijke of publieke aard, met winstbejag of niet - worden meebetrokken in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en hun medewerkers: de rechten van de kleine aandeelhouders; de doelmatigheid van de besteding van de belastingsgelden; strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en van rechtspersonen; misbruik van vennootschapsgoederen.

De maatschappij neemt haar verantwoordelijkheid daarbij op. Sommige initiatieven ontstaan spontaan en behoeven niet of niet noodzakelijk een reglementering: de Code voor corporate governance, zoals die op initiatief van de directie van de Beurs van Brussel tot stand kwam, zou zonder wettelijke reglementering kunnen werken. De financiële markten treden dan als regulerende factor op: geen deugdelijke bestuur, geen of uitsluitend zeer duur geld.

Andere initiatieven worden wettelijk gereglementeerd en gestructureerd: de strijd tegen het witwassen is daar één voorbeeld van. Het reglementerende optreden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen eveneens. Nieuwe wetten ondersteunen spontaan ontstane initiatieven of leiden deze soms in goede banen: nieuwe wetsvoorstellen aangaande vennootschapsstructuren; het wettelijk strafbaar stellen van misbruik van voorkennis;...

Om daarop in te spelen, moeten specialisten die op het forensische domein actief zijn, hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit heeft zowel te maken met het ontwikkelen van middelen om fraude te voorkomen en te ontdekken, als met onderzoek naar de fraudemechanismen. Elke nieuwe markt trekt paljassen aan. Met Fraude Audit is het niet anders. Daarom moeten de specialisten op dit domein zich verenigen: zowel vooraanstaande deskundigen als academici. Deze laatste zijn noodzakelijk om op lange termijn fundamenteel en toegepast onderzoek te doen, zowel naar het maatschappelijk fenomeen van fraude als naar toekomstige evoluties van fraudes, fraudemechanismen en fraudenetwerken. Al deze betrokkenen ontmoeten elkaar op de interdisciplinaire kruispunten van het fraudegegeven.

Het Instituut van Fraude Auditoren wil al deze specialisten bij elkaar brengen. Door de uitwisseling van hun kennis, door het opzetten van vormingsprogramma's en van projecten voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het ontwikkelen van een ethische code wil dit Instituut een reservoir van deskundigen aan het maatschappelijk verkeer aanbieden. Onafhankelijkheid en objectiviteit, eerlijkheid en beroepsernst zijn daarbij essentiële sleutelwoorden. Teneinde een credibiliteit te verwerven, moet het Instituut normen stellen en op de naleving hiervan nauwlettend toekijken. Bovendien moet het Instituut in zijn eigen gedrag en opstelling van een volledige transparantie getuigen. De opgestelde statuten en de ontworpen ethische code getuigen daarvan. Deze ethische code moet door de algemene vergadering van het Instituut worden goedgekeurd. Een maatschappelijke erkenning voor deze groep van specialisten is daarbij het streefdoel.

Concrete middelen bij deze opdracht zijn: de betrokkenheid van leden van het Instituut bij opleidingsprogramma's die leiden tot een certificaat op het niveau van een Masterclass Fraud Auditing; de eis tot een permanente vorming van gemiddeld 40 uur per jaar; het verzorgen van publicaties met wetenschappelijke en technische artikels; het organiseren van ronde tafels, seminaries, congressen en studiedagen; het aangaan van nationale en internationale samenwerkingen; intensieve communicatie met beleidsmakers en toezichthouders binnen politiek, justitie, overheden en bedrijfsleven. Al deze punten zijn de actiepunten die het Instituut van Fraude Auditoren zich voor de volgende jaren stelt.

********************************************************************************************************

La constitution de l'Institut des Auditeurs de Fraude se situe dans la ligne d'une évolution historique qui trouve son origine dans le progrès des connaissances et de la pratique et dans le développement culturel perceptible depuis les dix dernières années dans nos pays occidentaux.

L'audit est une discipline en mouvement. Les tous premiers mandats des auditeurs comportaient surtout des missions d'inspection. Par la suite, l'accent fut davantage mis sur l'audit en tant que valeur ajoutée pour le client et pour la société. L'auditeur s'est mis de plus en plus à jouer un rôle de consultant, surtout à l'époque où on refusait de reconnaître la valeur ajoutée de l'audit (particulièrement quand tout allait bien). Actuellement, on observe dans le monde de l'audit un déplacement vers d'autres missions, de type " assurance ". Simultanément, les reproches à l'encontre d'auditeurs externes suite à des échecs de leur mission de certification de comptes annuels n'ont jamais été aussi nombreux. C'est lors de situations de crises que le fossé ("expectation gap ") entre les attentes du public et le service que l'auditeur offre réellement est le plus grand. De telles situations de crise apparaissent en cas de mauvaise gestion d'une entreprise ou lors de la mise à jour de fraudes de grande ampleur. C'est ici qu'on peut entrevoir le développement de nouvelles tâches pour les auditeurs.

Dans ce nouveau domaine on ne trouve pas uniquement des auditeurs de formation traditionnelle, qui à l'origine, étaient des économistes. Conscients de l'énorme impact de nouvelles problématiques (informatique, environnement,…), les départements d'audit sont à présent composés d'équipes de plus en plus pluridisciplinaires.

Dans le domaine de la fraude, les auditeurs rencontrent surtout des juristes : avocats, juristes d'entreprise, et juristes exerçant leurs activités au niveau de la police ou de la justice. Là où les activités des auditeurs sont déjà multidisciplinaires, celles des auditeurs de fraude le sont encore plus. Un défi supplémentaire pour les deux catégories d'auditeurs de fraude concerne la collaboration entre les enquêteurs publics et privés, où il faut prendre en considération les différences de leurs compétences spécifiques.

Traditionnellement, l'auditeur se focalise sur le contrôle interne. En ce domaine, il s'agit d'un ensemble de mesures qui sont développées au sein d'une organisation afin de s'assurer que cette organisation atteindra les objectifs fixés. Un système de contrôle interne est conçu afin d'éviter que des fraudes se produisent et de les découvrir dans les cas où elles surviennent en vue d'y mettre fin le plus vite possible. La problématique qui se présente dans le cadre de l'audit de fraude concerne bien plus la lutte contre la fraude que sa prévention. En fonction du contexte, l'accent sera mis sur la recherche et la sanction (justice) ; sur la découverte et la notification (aux pouvoirs publics) ; sur la recherche, avec ou sans notification, éventuellement la récupération et la prévention (la vie d'entreprise dans le sens le plus large du terme).

On peut observer une augmentation de l'intérêt porté à la fraude au cours des dix dernières années. L'internationalisation de la vie économique et des échanges commerciaux a rendu possible l'organisation de fraudes de grande ampleur. Les procédés utilisés font souvent preuve de beaucoup d'audace, de témérité et d'absence de considérations morales en utilisant toutes sortes de moyens, en ce compris les armes et le matériel de guerre. Par ailleurs, tous les domaines de la vie privée et publique sont concernés. Il n'y a pas que les purs délits commerciaux, comme la banqueroute frauduleuse et la fraude fiscale, ni les " abus " de petite ampleur, comme l'entretien du jardin du directeur d'une société par un des ses travailleurs, mais il y a aussi la fraude dans les comptes annuels et le détournement des moyens d'exploitation de la société. Beaucoup d'autres domaines sont devenus l'objet d'agissements de personnes véreuses : les carrousels TVA à échelle internationale, les fraudes concernant des subsides attribués par l'Union Européenne, la contrebande (avec fraude sur les taxes et la T.V.A.), l'escroquerie, le trafic illégal de stupéfiants, l'exploitation de la prostitution par des personnes et organisations maffieuses, le trafic de main-d'œuvre clandestine, et le trafic d'êtres humains à l'échelle internationale. Ceci ne sont que quelques exemples de fraudes, de délits et de crimes développés à grande échelle. A ceci s'ajoute l'idée classique qui dit que le crime est toujours un pas en avant sur les enquêteurs et la police en termes d'ingéniosité et de moyens.

Finalement, l'élément culturel a joué un rôle déterminant. Dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un nouvel élan moral, les pratiques qui auparavant étaient tolérées ou même tenues pour acceptables, sont désormais désapprouvées et dénoncées. La corruption, les pots-de-vin, et les commissions secrètes en sont quelques exemples, et non des moindres. Par ailleurs, les responsables du monde politique, des affaires ou de la vie publique ont été mis devant leurs responsabilités sociales. Beaucoup de leurs actions sont évaluées en fonction de leur bien-fondé social. C'est ainsi que des codes éthiques ont fait leur apparition dans beaucoup d'entreprises. Ceci ne concerne pas uniquement les situations où il est question de fraude, mais également des situations où il y a eu abus de pouvoir. Ceci a donné lieu à des codes de " corporate governance ", à des réflexions sur le " government governance " ou à la notion de l'entreprise durable.

Toutes les parties intéressées (" stakeholders ") d'une organisation - de droit privé ou public, avec ou sans but lucratif - sont impliquées dans la responsabilité " sociale " de l'organisation et de leurs collaborateurs: les droits des petits actionnaires, l'efficacité de l'utilisation de l'argent provenant des impôts, la responsabilité pénale des administrateurs et des personnes morales, l'abus de biens sociaux.

La société prend ses responsabilités dans ces domaines. Certaines initiatives prennent forme spontanément et ne nécessitent pas de réglementation: le code pour la " corporate governance ", qui a été élaboré à l'initiative de la direction de la Bourse de Bruxelles, pourrait fonctionner sans réglementation légale. Les marchés financiers ont alors une fonction de facteurs régulateurs: pas de bonne gestion, pas d'argent ou uniquement à un coût élevé.

D'autres initiatives sont plus structurées et réglementées par des lois: la lutte contre le blanchissement de capitaux en est un exemple. L'action de réglementation de la Commission Bancaire et Financière en est un autre. De nouvelles lois soutiennent spontanément les nouvelles initiatives ou les guident : des nouvelles propositions de lois concernant la structure des sociétés, la pénalisation du délit d'initié, …

Pour répondre à cette réalité, les spécialistes dans le domaine de la recherche de fraude doivent prendre leurs responsabilités. Ceci implique à la fois le développement de techniques de prévention et de détection de fraudes, ainsi que la recherche des mécanismes de fraude. Tout nouveau marché attire des amateurs. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'audit de fraude. C'est pour cette raison qu'il est souhaitable que les spécialistes dans ce domaine se réunissent: des experts éminents et des diplômés universitaires. Ces derniers sont indispensables pour assurer à long terme la recherche fondamentale et appliquée tant sur le phénomène social de la fraude que sur son évolution future, ses mécanismes et ses réseaux. Toutes ces personnes concernées se rencontrent au carrefour interdisciplinaire autour du thème de la fraude.

L'Institut des Auditeurs de Fraude veut rassembler ces spécialistes. C'est par l'échange de leurs connaissances, par l'organisation d'un programme de formation, par la mise en place de projets de recherche scientifique fondamentale et appliquée et par le développement d'un code éthique, que l'Institut des Auditeurs de Fraude veut offrir à la société un réservoir de spécialistes. Les mots-clés qui se rattachent à ce projet sont l'indépendance, l'objectivité, l'honnêteté et la probité professionnelle. Afin d'acquérir une bonne crédibilité, l'Institut devra élaborer des normes et surveiller attentivement l'application et le respect de celles-ci.

L'Institut doit en outre faire preuve de transparence dans son action et ses prises de position. Les statuts qui ont été adoptés et le code éthique qui a été élaboré en portent témoignage. Ce code éthique doit être approuvé lors d'une assemblée générale de l'Institut. Une reconnaissance sociale pour ce groupe de spécialistes est le but à atteindre.

Les mesures concrètes liées à cette mission sont: la participation des membres de l'Institut aux programmes de formation qui mènent à un certificat de niveau " Masterclass Fraud Auditing"; l'exigence d'une formation permanente comportant 40 heures par an; la publication d'articles scientifiques et techniques; l'organisation de tables rondes, séminaires, congrès et journées de formation; la prise d'engagements en vue d'une coopération nationale et internationale; la communication intensive avec les instances de décisions et de contrôle dans le monde politique, judiciaire, gouvernemental et économique. Tous ces points constituent le programme d'action défini par l'Institut des Auditeurs de Fraude pour les prochaines années.