Presentation

Articles of association

INSTITUUT VAN FRAUDE AUDITOREN V.Z.W.

GECOORDINEERDE STATUTEN 16 december 2014


Op 7 maart 2001, en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2001, werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, thans onder de naam, in het Nederlands: INSTITUUT VAN FRAUDE AUDITOREN V.Z.W., in het Frans: INSTITUT DES AUDITEURS DE FRAUDE A.S.B.L., in het Engels: INSTITUTE OF FRAUD AUDITORS, afgekort als IFA BELGIUM, met de hiernavolgende statuten.

TITEL I ALGEMEENHEDEN

Artikel 1 Naam, zetel en duur

De naam van de vereniging is Instituut van Fraude Auditoren, in het Frans: Institut des Auditeurs de Fraude A.S.B.L., in het Engels: Institute of Fraud Auditors, steeds afgekort als IFA Belgium. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8/B. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

Artikel 2 Doel

Het Instituut van Fraude Auditoren wil de gemeenschap een kwalitatief hoogstaande groep van specialisten op het gebied van de bestrijding van fraude en van andere geschillen ten dienste stellen. Daartoe wil het Instituut waken over de opleiding voor en voorzien in de bestendige organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn om de functie van fraude auditor te vervullen met al de vereiste waarborgen inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en eerlijkheid.

Het Instituut wenst toezicht uit te oefenen op de behoorlijke uitvoering van de aan haar leden toevertrouwde opdrachten. Het Instituut wenst mee te werken aan de verdere uitbouw van het beroep van fraude auditor en heefttot doel om de belangen te behartigen van de fraude auditoren. Het legt hiertoe de deontologische regels vast en oefent het toezicht uit op de naleving hiervan. Het Instituut legt een lijst aan van de geregistreerde fraude auditoren.

TITEL II LIDMAATSCHAP

Artikel 3 Algemeen

Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. Wanneer door ontslag, uitsluiting of overlijden van een lid het aantal leden minder dan drie zou bedragen, moet zo spoedig mogelijk in de vervanging voorzien worden.

Artikel 4 Toetreding

Uitsluitend fysische personen kunnen als lid worden toegelaten. Om lid te worden van de vereniging door toetreding, moet men:

a. aanvaard worden door de raad van bestuur met instemming van twee derde (2/3) van de leden; de raad van bestuur is er niet toe gehouden de beweegredenen kenbaar te maken inzake het al dan niet aanvaarden van een kandidaat;

b. de statuten van het Instituut aanvaarden; deze statuten zijn terug te vinden op de website van het Instituut.

Artikel 5 Ontslag en uittreding

Een lid kan uittreden door zijn/haar ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van het Instituut. De uitsluiting van een lid geschiedt op de wijze voorzien in artikel 12, tweede lid van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 6 Aanspraken op het maatschappelijk vermogen

De ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen, noch rekening of inventaris opeisen, noch zegels doen leggen.

Artikel 7 Ereleden

De raad van bestuur van de vereniging kan toegetreden leden aanwijzen onder de voorwaarden, die zij bepaalt. Deze toegetreden leden worden ‘ereleden’ genoemd. De ereleden, of sommigen onder hen, worden door de raad van bestuur uitgenodigd om aanwezig te zijn op de algemene vergadering of de vergaderingen van de raad van bestuur om hun advies te horen, wanneer de agenda aangelegenheden vermeldt, waarvoor de aanwezigheid van de ereleden als gewenst voorkomt.

Artikel 8 Jaarlijkse bijdrage

Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd aan de leden, die elk jaar door de algemene vergadering wordt bepaald. De jaarlijkse maximumbijdrage bedraagt 500 €. De vereniging is bevoegd giften en legaten te aanvaarden onder de voorwaarden, vermeld in artikel 16 van de Wet van 27 juni 1921.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.

TITEL III REGISTERED FRAUD AUDITOR

Artikel 10 Titel en voorwaarden voor inschrijving in het register van registered fraud auditors

a. Register

De vereniging opent een register waarin deze leden worden opgenomen die gerechtigd zijn de titel te voeren van registered fraud auditor, afgekort RFA.

b. Rechten en plichten van de registered fraud auditor

De registered fraud auditor dient zich strikt aan de deontologische regels te houden. Bij het uitvoeren van de hem toevertrouwde opdrachten handelt de registered fraud auditor in volledige onafhankelijkheid. De registered fraud auditors moeten een permanente vorming volgen, waarvan de modaliteiten door de algemene vergadering op basis van een voorstel van de raad van bestuur worden bepaald.

c. Inschrijvingsvoorwaarden

Om in dit register te worden opgenomen en om de titel van registered fraud auditor te mogen voeren, moeten de leden met vrucht de opleiding Masterclass Forensic Auditing hebben gevolgd (Antwerp Management School).

Het Instituut kan eventueel andere gelijkwaardige opleidingen erkennen, na het bekomen van een tweederde (2/3) meerderheid binnen de raad van bestuur en een eenvoudige meerderheid van de op de
eerstvolgende algemene vergadering aanwezige leden.

In uitzonderlijke gevallen kan de raad van bestuur van het Instituut deze titel eveneens verlenen
1° aan academici of docenten van deze programma's of
2° aan academici die op universitair niveau met een leeropdracht in forensische audit zijn belast of
3° aan personen die een beroepservaring hebben van 3 jaar in fraude auditopdrachten zoals omschreven door het bestuur van IFA Belgium. Kandidaat-leden hebben een opleiding van universitair niveau, van hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgestelde opleiding, of een diploma, een certificaat of een getuigschrift van een langlopende opleiding van minstens 120 contacturen (of 40 studiepunten) in één van de domeinen van Fraude Audit. Bij gebrek aan dergelijke opleiding dient de kandi¬daat een beroepservaring van 7 jaar te bewijzen. Indien de beroepservaring gestoeld is op deeltijdse basis, dient de duur van de te bewijzen beroepservaring overeenkomstig te worden verlengd, zoda¬nig dat de totale beroepservaring 3 respectievelijk 7 jaren op full time basis vertegenwoordigt

en die een dossier ingediend hebben dat beantwoordt aan de vereisten opgesteld door de erkennings-commissie en dat, naast een gemotiveerde aanvraag tot inschrijving, certificaten bevat van de gevolgde opleidingen, getuigschriften van beroepservaring en een omstandig curriculum vitae. Dit dossier kan worden aangevuld met door de kandidaat nuttig geachte informatie of met informatie die wordt toegevoegd op verzoek van de erkenningscommissie. Desgevallend kan deze commissie de kandidaat horen.

Tegen de beslissingen van de erkenningscommissie en van de raad van bestuur staat beroep open bij de in artikel 11 van deze statuten genoemde commissie van beroep. Dit beroep moet worden ingesteld binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing van de raad van bestuur bij een ter post aangetekende brief bij de bovenvermelde commissie van beroep.

d. Schrapping uit het register

De inschrijving in dit register wordt geschrapt, wanneer een lid niet meer aan de gestelde eisen zou voldoen of na een disciplinaire straf die de schrapping oplegt.

e. Beroepsprocedure

Van iedere beslissing van de raad van bestuur, waarbij de toelating van een kandidaat om ingeschreven te worden als registered fraud auditor geweigerd wordt, staat belanghebbende beroep open bij de in artikel 11 genoemde commissie van beroep.


g. De raad van bestuur van de vereniging kan Registered Fraud Auditors die op rust gaan, aanwijzen onder de voorwaarden die zij bepaalt. Deze toegetreden Registered Fraud Auditors worden ‘Ere-Registered Fraud Auditor’ genoemd (afgekort: Ere-RFA). Deze ‘Ere-Registered Fraud Auditors’ of sommigen onder hen, worden door de raad van bestuur uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur of van bestuurscommissies om hun advies te horen, wanneer de agenda aangelegenheden vermeldt, waarvoor de aanwezigheid van de ‘Ere-Registered Fraud Auditors’ als gewenst voorkomt.

Artikel 11 Tuchtprocedure van toepassing op registered fraud auditors

a. Voor de registered fraud auditors die behoren tot een door de wet erkende beroepsgroep met een door de wet bepaalde eigen tuchtoverheid (zoals de accountants, de bedrijfsrevisoren, de belastingconsulenten, de erkende boekhouders, de erkende boekhouders-fiscalisten en de advocaten) en voor registered fraud auditors die onder het toezicht vallen van een tuchtoverheid (zoals de magistraten, de leden van de federale politie,...), is de hiernavolgende tuchtprocedure niet van toepassing. Wel kan de raad van bestuur in deze gevallen bij de respectievelijke tuchtoverheden een gedocumenteerde klacht indienen.

b. Tuchtcommissie

De tuchtrechtelijke bevoegdheid aangaande de registered fraud auditors wordt in eerste instantie uitgeoefend door een tuchtcommissie. Deze tuchtcommissie omvat een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

c. Samenstelling van de tuchtcommissie

Elke kamer is samengesteld uit drie leden. Een lid is een raadslid of een gewezen raadslid van een instituut dat een gereglementeerd beroep vertegenwoordigt (bvb. het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, het Instituut van Boekhouders en Fiscalisten, de Kamer der Notarissen, de Orde van Advocaten, de Orde van Geneesheren,...), benoemd door de gewone of buitengewone algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur en die als voorzitter optreedt.
Hij wordt bijgestaan door twee leden van het Instituut die eveneens op de lijst van registered fraud auditors zijn opgenomen en door de gewone of buitengewone algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur worden benoemd. Deze leden mogen geen bestuurder zijn van de vereniging.

d. Tuchtmaatregelen

De tuchtmaatregelen zijn: de waarschuwing, de berisping, de schorsing voor een termijn van maximum één jaar en de schrapping. De sancties worden gepubliceerd in het ledenblad met de integrale motivatie van de uitspraak doch zonder vermelding van de naam, tenzij het tuchtorgaan anders beslist. Eventueel kunnen de tuchtcommissie of de commissie van beroep een ruimere publicatie opleggen via organen die zij daartoe geschikt achten. De publicatiekosten komen ten laste van de betreffende registered fraud auditor.

e. Tuchtprocedure

De tuchtprocedure wordt ingesteld door de raad van bestuur of op basis van een klacht van een belanghebbende derde tegen de registered fraud auditor in kwestie ingediend bij de raad van bestuur.
Deze tuchtprocedure wordt ingeleid door een omstandig verslag, opgemaakt door de raad van bestuur.
De betrokken registered fraud auditor kan zich laten bijstaan door een advocaat of door een andere registered fraud auditor.
De tuchtmaatregelen kunnen pas worden uitgesproken nadat de betrokkene werd gehoord of ten minste behoorlijk opgeroepen werd, op basis van een aangetekend schrijven dat uiterlijk dertig dagen voor de dagvaarding wordt verzonden.
De beslissingen van de tuchtcommissie moeten gemotiveerd zijn. Zij worden ter kennis gebracht van de betrokkene bij een ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.
Hoger beroep kan worden aangetekend op basis van een aangetekende brief binnen de dertig dagen na de betekening van de uitspraak van de tuchtcommissie.
Het hoger beroep wordt voor de commissie van beroep gebracht.

f. Commissie van beroep

De commissie van beroep omvat een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

g. Samenstelling van de commissie van beroep

Elke kamer is samengesteld uit vijf leden. Drie leden zijn raadsleden of gewezen raadsleden van een instituut dat een gereglementeerd beroep vertegenwoordigt (bvb. het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, het Instituut van Boekhouders en Fiscalisten, de Kamer der Notarissen, de Orde van Advocaten, de Orde van Geneesheren,...), gekozen door de algemene of buitengewone algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. Eén van hen wordt tot voorzitter aangesteld. Zij worden bijgestaan door twee leden die tevens voorkomen op de lijst van de registered fraud auditors, eveneens op voordracht van de raad van bestuur, gekozen door de gewone of buitengewone algemene vergadering en die geen bestuursmandaat binnen de vereniging uitoefenen.

h. Procedure van de commissie van beroep

De in punt e. van dit artikel besproken procedure is mutatis mutandis van toepassing op de procedures van de commissie van beroep.

i. Alle kosten van de procedure kunnen door de tuchtinstanties ten laste worden gelegd van de betreffende registered fraud auditor. Anderszins en in ieder geval in geval van vrijspraak van de betrokken registered fraud auditor worden de institutionele procedurekosten ten laste gelegd van de werkingskosten van het Instituut.

TITEL IV BESTUUR

Artikel 12 Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie en maximaal twintig personen, die lid zijn van deze vereniging en waarvan de helft plus één van de leden voorkomen in het register van registered fraud auditors. De mandaten zijn van een beperkte duur voor een periode van drie jaar. De mandaten zijn verlengbaar, mits expliciete beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat eindigt bij het overlijden, bij ontslag, bij schorsing of bij schrapping. Indien, om enige reden, een plaats vrijkomt van bestuurder, blijven de overige bestuurders in functie en nemen zij het bestuur van de vereniging waar overeenkomstig de hierna volgende artikelen, tot aan de algemene vergadering die dan overgaat tot de definitieve beslissing betreffende de vervanging.

Artikel 13 Bureau

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een ondervoorzitter-secretaris en een ondervoorzitter-penningmeester. Hun functies eindigen terzelfder tijd als hun mandaat. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de vicevoorzitter of bij diens ontstentenis een ondervoorzitter, of, bij diens ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders. In geval van afwezigheid van de secretaris worden zijn functies waargenomen door één der aanwezige bestuurders.
In afwijking van artikel 12 van deze statuten is het mandaat van de voorzitter slechts eenmaal verlengbaar.

Artikel 14 Bijeenroeping

De voorzitter of, bij belet van de voorzitter, twee bestuurders, roepen de raad van bestuur samen, zo dikwijls als hij het nodig oordeelt. De bijeenroeping van de raad van bestuur wordt verplichtend als één derde van zijn leden dit aanvragen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de plaats welke vermeld staat in de oproepingsbrieven. Deze worden minstens vijf dagen op voorhand verstuurd naar de bestuurders, op het adres door hen aangeduid, met opgave van de agenda. Geen enkele beslissing kan genomen worden over punten welke niet op de agenda voorkomen. Door een unanieme beslissing en wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen punten aan de agenda toegevoegd worden en kan aan de hierboven vermelde formaliteiten verzaakt worden. De oproeping en de verzending van de agenda kunnen elektronisch gebeuren naar het emailadres aangeduid door de leden.

Artikel 15 Stemmingen

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen bij aanwezigheid van minstens de helft van zijn leden. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand, met dezelfde agenda. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel evenwel verworpen. De stemming zal geheim zijn, wanneer één der aanwezige leden erom verzoekt. De vergadering en de stemming kunnen elektronisch gebeuren zoals via groepsgesprekken via telefoon of internet, mits deze geschikt zijn voor het doel van de vergadering, namelijk van gedachten wisselen en beslissingen nemen over agendapunten.

Artikel 16 Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen. Alles wat hier niet uitdrukkelijk en verplichtend voorbehouden wordt aan de algemene vergadering door de wet of de statuten, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 17 Delegatie, maatschappelijke handtekening

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging, inbegrepen alle financiële verrichtingen (behoudens het aangaan van leningen en kredietopeningen) toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de vereniging, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening. De raad van bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid overdragen voor bepaalde handelingen of taken aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de vereniging. Aan iedere delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur toegestaan, kan te allen tijde en zonder dat de raad van bestuur aan de betrokkenen zijn redenen dient mee te delen, een einde worden gesteld bij eenvoudige beslissing. Voor alle handelingen die vallen buiten het dagelijks bestuur, zoals het verwerven, vervreemden, hypothekeren van onroerende goederen, aangaan van leningen en kredietopeningen, het in rechte optreden, enzovoort, zal de vereniging behoudens bijzondere delegatie, geldig vertegenwoordigd worden en verbonden worden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, welke zich tegenover derden moeten verantwoorden door een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid

De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat.

De goedkeuring van de rekening door de algemene vergadering van de vereniging geldt als kwijting voor de leden van de raad van bestuur. Hun mandaat is kosteloos.

Artikel 19 Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geboekt in een register, bijgehouden op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of diegenen die in hun plaats optreden overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. Zij beschikt enkel over de bevoegdheid om :
a. de statuten te wijzigen;
b. leden uit te sluiten;
c. bestuurders te benoemen en te ontslaan;
d. rekeningen en begrotingen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders;
e. opleidingsprogramma's te erkennen voor de erkenning van de registered fraud auditors en
f. de ontbinding van de vereniging uit te spreken en de vereffenaars te benoemen.
Bovendien is de algemene vergadering gerechtigd alle andere aangelegenheden in het raam van de werking van de vereniging te bespreken en passende adviezen te formuleren die evenwel nooit enige bindende waarde kunnen hebben.

Artikel 21 Bijeenroeping

a. Algemene vergadering

Er zal jaarlijks op de zetel van de vereniging of op een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingsbrief, een gewone algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

b. Buitengewone algemene vergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen zullen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur telkens deze het nuttig zal oordelen voor de belangen van de vereniging. De bijeenroeping is verplicht binnen de maand, op schriftelijke en met redenen omklede aanvraag van minstens één/vijfde van de leden.

c. Formaliteiten

De bijeenroeping geschiedt ten minste acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief. De oproepingsbrieven worden namens de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda; de vergadering mag slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld. Evenwel vergadert en beslist de gewone en buitengewone algemene vergadering geldig wanneer aan deze formaliteiten niet voldaan is maar alle leden van de vereniging uitdrukkelijk ontslag verlenen van bedoelde formaliteiten.
De oproeping en de verzending van de agenda kunnen elektronisch gebeuren naar het emailadres aangeduid door de leden.

Artikel 22 Stemmingen

Ieder lid heeft recht op één stem. Ieder lid van de vergadering mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een mandataris voorzien van een schriftelijke volmacht en voorzover de mandataris zelf lid is van de vereniging. Een mandataris kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen. De raad van bestuur onderzoekt de geldigheid van de verleende volmachten.
Behoudens in gevallen waarin de wet het anders heeft voorzien, kan de gewone of buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen welke het aantal aanwezige leden ook zij, en worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. De stemming zal geheim zijn, wanneer één van de aanwezige leden erom verzoekt.
De beslissingen van de algemene vergadering die wijzigingen van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen, kunnen slechts genomen worden mits naleving van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid door artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 bepaald.

Artikel 23 Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bijgestaan door de ondervoorzitter-secretaris; indien de voorzitter afwezig is, door de vicevoorzitter of bij diens ontstentenis door een ondervoorzitter, of, bij hun ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder. In geval van afwezigheid van de secretaris, wordt deze functie waargenomen door een lid van de vergadering.

Artikel 24 Notulen

De verslagen van de algemene vergadering zullen opgenomen worden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter, de secretaris of diegenen die in hun plaats optreden overeenkomstig artikel 13 van de statuten. Zij zullen te allen tijde door de belanghebbende kunnen geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging. De volmachten worden eveneens bewaard op de zetel van de vereniging.
De in rechte of anders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL VI REKENINGEN, BEGROTINGEN

Artikel 25 Rekeningen en begrotingen

Ieder jaar, per eenendertig december, wordt het boekjaar afgesloten. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de wet van 27 juni 1921, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Er dient door de algemene vergadering een bedrijfsrevisor als commissaris van de rekeningen te worden aangesteld. Deze commissaris mag geen lid zijn van de vereniging.

TITEL VII ONTBINDING

Artikel 26 Ontbinding

Tot de ontbinding van de vereniging zal worden beslist door de algemene vergadering op de wijze vastgesteld door de wet. Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering twee of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Wordt de vereniging gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de voorschriften van artikel 19 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 27 Batig saldo

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, zal het bedrag van het netto-actief worden overgemaakt aan een vereniging met een doel van maatschappelijk of humanitair belang, of aan een rechtspersoon met een doel, dat in de lijn ligt van het doel van de vereniging, zoals omschreven onder artikel 2 van deze statuten. Deze vereniging of rechtspersoon wordt aangeduid door de algemene vergadering. In geen geval wordt het netto-actief uitgekeerd aan de leden.

TITEL VIII OVERIGE

Artikel 28 Draagwijdte van de statuten

Voor al wat door de statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Opgemaakt en ondertekend in vier exemplaren. Elk oprichtend lid erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Het vierde exemplaar dient in het register met de notulen van de algemene vergaderingen te worden opgenomen. 

Brussel, 7 maart 2001, gewijzigd op 27 december 2005, 29 december 2006 en 16 december 2014